Договор аренды строительной и другой спецтехники пример

Наши услуги:

Получить строительную лицензию

Купить строительную компанию

 

ДОГОВІР № ___

 

 ОРЕНДИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 

 

м. ____________                                                    «__» ____________ 201_ Р.
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «________», яке надалі іменується «Орендар», в особі директора товариства ________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне підприємство «________», яке надалі іменується «Орендодавець», в особі директора підприємства __________________, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, що надалі іменуються сторони «Сторони», уклали даний Договір про наступне: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги щодо експлуатації будівельних машин і механізмів для виконання земляних та будівельно-монтажних робіт (далі по тексту «Техніка») на будівельних об’єктах Замовника, а Замовник приймає виконані послуги та оплачує їх вартість на умовах цього Договору.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Послуги щодо експлуатації Техніки надаються Виконавцем за заявкою Замовника, яка направляється у письмовому вигляді (факсом) або усно. В заявці зазначається місце проведення робіт, тип необхідної Техніки, дату початку робіт, термін роботи, а також інші умови, які ускладнюють процес експлуатації (в разі їх наявності).
2.2. Замовник повинен надати заявку на послуги Техніки не пізніше ніж за добу, що передує дню в якому потрібно отримати послуги.
2.3. Час фактичного надання послуг фіксується уповноваженими на те представниками Сторін (час початку та час закінчення надання послуги) в змінному рапорті Виконавця.
2.4. По закінченню місяця, в якому було надано послуги Техніки, Сторонами складається Акт надання послуг на підставі змінних рапортів Виконавця.
3. ЦІНА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість послуг Виконавця за цим Договором вказується в рахунках та актах надання послуг. Оплата праці персоналу, що обслуговує Техніку входить до ціни послуги.
3.2. Сума Договору складається з суми вартості Актів надання послуг на протязі дії цього Договору.
3.3. Оплата послуг здійснюється на підставі виставлених рахунків на умовах 100 % передплати.
3.4. За попередньою домовленістю щодо часткової передплати послуг, остаточний розрахунок здійснюється протягом трьох банківських діб з моменту отримання Замовником Акту надання послуг.
3.5. Затримка Замовником фінансування може бути підставою для розірвання Виконавцем цього Договору та компенсації йому вартості всіх фактично виконаних Робіт.
3.6. Наприкінці кожного місяця Виконавець надає Замовнику Акти надання послуг та податкові накладні.
3.7. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець за цим Договором зобов’язується:
4.1.1. Надавати послуги Техніки у відповідності до заявок Замовника.
4.1.2. Надавати Техніку в технічно справному стані, заправлене паливом та забезпечене належним обслуговуючим персоналом.
4.1.3. Вчасно проводити ремонтні роботи в разі поломки Техніки на об’єкті попередньо узгодивши строки та час їх проведення з Замовником.
4.1.4. Під час роботи на будівельних об’єктах Замовника обслуговуючий персонал Техніки повинен підпорядковуватися уповноваженим представникам Замовника.
4.1.5. Виконавець має право вільного доступу на об’єкт для обслуговування Техніки.
4.1.6. Виконавець несе відповідальність за дотримання правил технічної безпеки та пожежної безпеки його робітника при виконанні зазначених робіт.
5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Використовувати Техніку у власних виробничих потребах відповідно до замовленого часу та об’єкту.
5.2. Замовник зобов’язаний:
5.2.1. Використовувати Техніку виключно відповідно до умов Договору.
5.2.2. У встановлені терміни згідно пп.3.3.–3.4. даного Договору своєчасно здійснювати платежі за надані послуги.
5.2.3. Забезпечити безпечні умови праці обслуговуючого персоналу Техніки, мінімальні побутові умови.
5.2.4. Замовник несе відповідальність за дотримання вимог техніки безпеки при проведенні робіт.
5.2.5. Забезпечити охорону Техніку, та нести повну матеріальну відповідальність за його збереження в період замовлення за цим Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором і чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. У разі прострочення сплати послуг Виконавця більш ніж 10 (десять) календарних днів,Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ) від суми заборгованості за кожний день прострочення.
6.3. Майнова відповідальність Сторін регулюється даним Договором та діючим Законодавством України.
6.4. Сплата пені та компенсація збитків не звільняє Сторони від взятих зобов’язань за даним Договором.
6.5. Замовник несе відповідальність за використання техніки не за призначенням, на проведення робіт на які не має відповідного дозволу та за наслідки цих дій.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, та (або) Додатковими угодами, якщо невиконання зобов’язань мало місце внаслідок непереборної сили (пожежа, повені, землетрус, інші стихійні лиха, війна та воєнні дії, блокада).
7.2. Сторона для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та (або) Додатковими угодами, повинна негайно сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання чи припинення таких обставин, але не пізніше трьох днів після настання чи припинення цих обставин.
7.3. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили будуть довідки, які видаються відповідними державними органами.
7.4. Якщо ці обставини будуть тривати більше ніж три місяці, то кожна Сторона буде мати права відмовитись від подальшого виконання зобов’язань по договору і, в такому разі, жодна з Сторін не буде мати права вимагати від другої сторони відшкодування можливих збитків.
7.5. Замовник не відшкодовує Виконавцю витрати, в тому числі упущену вигоду, що понесена Виконавцем внаслідок простою його техніки на об’єкті Замовника у випадку настання аварії, або нещасного випадку на об’єкті Замовника. Факт виникнення таких обставин фіксується письмовим документом, та затверджується обома Сторонами або компетентним державним органом.
 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ
8.1. У разі виникнення спору між Сторонами (або будь-якими їх правонаступниками) щодо цього Договору, Сторони прикладуть всі зусилля, щоб вирішити спори шляхом переговорів.
8.2. Спори, які не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку передбаченому Господарсько-процесуальним кодексом України та іншими законодавчими нормами.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.201_, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. У випадку якщо одна із Сторін не доведе до відома іншу Сторону про розірвання Договору за 10 днів до закінчення, цей Договір автоматично пролонгується на рік.
9.2. Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами і дійсні тільки у разі їх викладення у письмовій формі українською мовою, скріплення оригінальними печатями та підписами уповноважених представників Сторін.
9.3. Факсимільні копії цього Договору, Рахунків-фактур, Додаткових угод до нього, а також інших документів, що додаються до цього Договору і складають його невід’ємні частини, підтверджують відповідні зобов’язання Сторін до передачі Сторонами належним чином оформлених оригіналів.
9.4. Договір викладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони 
11. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
 
                                                                                  ОРЕНДАР  
 
ОРЕНДАР:  
                                                     
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«____________________________»
 
ЄДРПОУ ‎________________
ІПН ‎________________
Адреса: _________________________________
п/р  ‎____________________
Банк _______________________ 
МФО  _________________  
 
Тел.: ___________
 
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Є платником ПДВ.
 
 
Директор 
 
______________  ПІБ
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
 
Приватне підприємство
«____________________________»
 
ЄДРПОУ ‎________________
ІПН ‎________________
Адреса: _________________________________
п/р  ‎____________________
Банк _______________________ 
МФО  _________________  
 
Тел.: ___________
 
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Є платником ПДВ.
 
 
Директор 
 
______________  ПІБ
 
 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для вашого бізнесу. Радуємо звернутися  до фахівців права.
 

Строительная лицензия от строительная-лицензия.укр – это гарантия и качество.

 

Лицензия на строительные работы в Украине с юридической компанией строительная-лицензия.укр – это просто и эффективно. Мы в 99% случаев получаем строительную лицензию с первого раза. Готовая строительная лицензия под ключ.

 

Позвоните и закажите лицензию сейчас