З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

         Про об'єкти підвищеної небезпеки 

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 15, ст.73 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
  N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.47 
  N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 
  N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873 } 
 

   Цей Закон визначає  правові,  економічні,  соціальні  та 
організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 
небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та 
довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом 
запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і 
ліквідації наслідків. 
   Стаття 1. Визначення термінів 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: 
   суб'єкт господарської діяльності - юридична або  фізична 
особа, у власності або у користуванні якої є хоча б один об'єкт 
підвищеної небезпеки; 
   об'єкт підвищеної  небезпеки  -  об'єкт,  на  якому 
використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або 
транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій 
речовин  у  кількості, що дорівнює або перевищує нормативно 
встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що 
відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру; 
   небезпечна речовина  -  хімічна,  токсична,  вибухова, 
окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини 
біологічного   походження   (біохімічні,   мікробіологічні, 
біотехнологічні  препарати,  патогенні  для  людей  і тварин 
мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя  і 
здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або 
особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може 
створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним 
та культурним цінностям; 
   порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена 
маса окремої небезпечної речовини або категорії  небезпечних 
речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій; 
   ідентифікація об'єктів  підвищеної  небезпеки  -  порядок 
визначення об'єктів  підвищеної  небезпеки  серед  потенційно 
небезпечних об'єктів; 
   потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть 
використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються 
чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а 
також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну 
загрозу виникнення аварії; 
   аварія на об'єкті підвищеної небезпеки (далі - аварія) - 
небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін 
під час експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки (наднормативний 
викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила 
загибель людей чи створює загрозу життю і здоров'ю людей та 
довкіллю на його території і/або за його межами; 
   транскордонний вплив аварії - шкода, заподіяна населенню та 
довкіллю однієї держави внаслідок аварії, яка сталася на території 
іншої держави; 
   ризик - ступінь імовірності певної негативної події, яка може 
відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта 
підвищеної небезпеки і/або за його межами; 
   прийнятний ризик - ризик, який не перевищує на території 
об'єкта  підвищеної  небезпеки  і/або за її межами гранично 
допустимого рівня; 
   управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення 
заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику; 
   декларація безпеки  -  документ,  який визначає комплекс 
заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою 
запобігання  аваріям,  а  також  забезпечення  готовності до 
локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків. 
   Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності, пов'язаної з 
        об'єктами підвищеної небезпеки 
   Відносини, пов'язані  з  діяльністю  об'єктів  підвищеної 
небезпеки, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим 
Законом, законами України та іншими нормативно-правовими актами. 
   Відносини,  пов'язані  з  діяльністю об'єктів підвищеної 
небезпеки в межах території виключної (морської) економічної зони 
України та на континентальному шельфі, що здійснюється на умовах 
угод про розподіл продукції, регулюються цим Законом з урахуванням 
особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл 
продукції" ( 1039-14 ).
{ Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI 
( 2562-17 ) від 23.09.2010 } 

   Стаття 3. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, 
        пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 
   Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з 
об'єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами 
органи влади, в тому числі центральні органи виконавчої влади та 
їх територіальні органи (у разі утворення), до відання яких 
відповідно до закону віднесені питання: { Абзац перший частини 
першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
   охорони праці; 
   забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього 
природного середовища; 
   державного нагляду (контролю) у сферах пожежної і техногенної 
безпеки; { Абзаци четвертий і п'ятий частини першої статті 3 
замінено одним абзацом згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 
16.10.2012 } 
   санітарно-епідемічної безпеки; 
   містобудування. 
   Державний нагляд і контроль за діяльністю, пов'язаною з 
об'єктами підвищеної небезпеки, що провадиться відповідно до умов 
угоди про розподіл продукції в  межах  території  виключної 
(морської) економічної зони України та на континентальному шельфі, 
здійснюються з урахуванням особливостей, передбачених Законом 
України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) та умовами 
відповідної угоди про розподіл продукції.
{ Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI 
( 2562-17 ) від 23.09.2010 } 

   Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 
        діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 
        небезпеки 
   До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, 
пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, належать: 
   забезпечення реалізації  державної  політики  у  сфері 
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
   забезпечення державного регулювання і контролю  у  сфері 
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
   вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин та користування природними ресурсами; 
   організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності, 
пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
   координація роботи центральних органів виконавчої влади у 
сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
{ Абзац шостий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
   надання  дозволів  на  спорудження та/або реконструкцію, 
консервацію (ліквідацію) об'єктів підвищеної небезпеки в межах 
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони 
України, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції; 
{ Статтю 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2562-VI 
( 2562-17 ) від 23.09.2010 } 
   здійснення інших функцій, передбачених законами України та 
актами Президента України. 
   Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у 
        сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 
        небезпеки
{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

   До повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері 
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, належать: 
{ Абзац перший статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
   здійснення державного регулювання  і  контролю  у  сфері 
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
   здійснення відповідного  нормативного регулювання у сфері 
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
   вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин та користування природними ресурсами; 
   вирішення інших питань у сфері діяльності, пов'язаної з 
об'єктами підвищеної небезпеки, відповідно до законів України, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України. 
   Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 
        Крим, обласних, районних, Київської та 
        Севастопольської міських державних адміністрацій 
        у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами 
        підвищеної небезпеки 
   До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних,  Київської  та  Севастопольської  міських 
державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами 
підвищеної небезпеки, в межах компетенції належать: 
   здійснення контролю за  додержанням  вимог  законодавства 
суб'єктами господарської діяльності; 
   здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню аварій та надзвичайних ситуацій  техногенного  та 
природного характеру, обмеження та ліквідацію їх наслідків; 
   організація  разом  з відповідними центральними органами 
виконавчої влади прийняття до експлуатації об'єктів підвищеної 
небезпеки, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 
діючими нормами включає відповідну територію; { Абзац четвертий 
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
   інформування населення про екологічно небезпечні аварії та 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, дії, 
які можуть вживатися громадянами для зменшення їх впливу на 
здоров'я людей та довкілля, а також про заходи, що вживаються для 
подолання і ліквідації наслідків таких аварій та надзвичайних 
ситуацій; 
   організація робіт по ліквідації наслідків аварії на об'єктах 
підвищеної небезпеки, залучення до цих робіт підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності та громадян; 
   вжиття заходів для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
аварій та надзвичайних ситуацій; 
   здійснення інших повноважень відповідно до законів України, а 
також функцій, визначених законами України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України. 
   Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 
        Крим, обласних, районних, Київської та 
        Севастопольської міських рад та інших рад у сфері 
        діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 
        небезпеки 
   До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та 
інших рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 
небезпеки, належать: 
   вирішення відповідно до законодавства питань  регулювання 
земельних відносин та користування природними ресурсами у сфері 
діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; 
 
   {  Абзац третій статті 7 виключено на підставі Закону 
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

   вжиття в  межах  своїх  повноважень  необхідних заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню аварій та надзвичайних 
ситуацій  техногенного та природного характеру, обмеження та 
ліквідацію їх наслідків, інформування населення про їх виникнення 
та організацію його захисту; 
   здійснення інших повноважень, передбачених законами. 
   Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності 
   Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний: 
   вживати заходів,  направлених  на  запобігання  аваріям, 
обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від 
їх впливу; 
   повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті підвищеної 
небезпеки, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення; 
   забезпечувати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки з 
додержанням мінімально можливого ризику; 
   виконувати вимоги цього Закону та інших нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність об'єктів підвищеної небезпеки. 
   Обов'язки, передбачені частиною першою цієї статті, у разі 
укладення угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону 
України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) підлягають 
виконанню з урахуванням таких особливостей: 
   діяльність з  використанням об'єкта (об'єктів) підвищеної 
небезпеки на підставі угоди про розподіл продукції провадиться 
виключно в межах умов, передбачених такою угодою; 
   усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цим Законом, 
при виконанні угоди про розподіл продукції в межах території 
виключної  (морської)  економічної  зони  України  та  на 
континентальному  шельфі  надаються  інвестору  в  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI 
( 2562-17 ) від 23.09.2010 } 

   Стаття 9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки 
   Суб'єкт господарської  діяльності  ідентифікує  об'єкти 
підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової  маси 
небезпечних речовин. 
   Нормативи порогової маси небезпечних речовин встановлюються 
Кабінетом Міністрів України ( 956-2002-п ). 
   Порядок ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її 
результати   визначаються   Кабінетом  Міністрів   України 
( 956-2002-п ). 
   На основі ідентифікаційних даних Кабінет Міністрів України 
затверджує класифікацію об'єктів підвищеної небезпеки і порядок їх 
обліку ( 956-2002-п ). 
   Стаття 10. Декларація безпеки 
   Суб'єкт господарської діяльності готує і подає до місцевих 
органів виконавчої влади декларацію безпеки об'єкта підвищеної 
небезпеки. 
   Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність за 
достовірність даних, наведених у декларації безпеки. 
   Порядок розроблення декларації безпеки, її зміст, методика 
визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюються Кабінетом 
Міністрів України. 
   Подання декларації безпеки або іншої звітної документації не 
звільняє суб'єктів господарської діяльності від державного нагляду 
і контролю за їх діяльністю. 
   Вимоги частини  першої  цієї  статті  поширюються  на 
підприємства, установи, організації, які планують експлуатувати 
хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки. 
   Стаття 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах 
        підвищеної небезпеки 
   У порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру суб'єкт господарської діяльності, а також 
підприємства, установи, організації, зазначені у частині п'ятій 
статті 10 цього Закону, одночасно з розробленням декларації 
безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації 
аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який  вони 
експлуатують або планують експлуатувати. 
   Категорії аварій на об'єктах підвищеної небезпеки залежно від 
їх наслідків визначає Кабінет Міністрів України. 
   План локалізації і ліквідації аварій погоджують центральні 
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 
державну  політику  у сферах цивільного захисту, пожежної і 
техногенної безпеки.
{ Частина третя статті 11 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 

   План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 
5 років. 
   План локалізації і ліквідації аварій може переглядатися або 
уточнюватися до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі: 
   змін в умовах діяльності суб'єкта господарської діяльності 
незалежно від їх причин, що призводять до необхідності зміни 
відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій; 
   внесення змін  до  чинних   або   прийняття   нових 
нормативно-правових актів, що впливають на зміст плану локалізації 
і ліквідації аварій; 
   висунення обгрунтованих вимог щодо плану  локалізації  і 
ліквідації аварій органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. 
   При  внесенні змін і доповнень до плану локалізації і 
ліквідації  аварій суб'єкти господарської діяльності та інші 
юридичні і фізичні особи, які повинні брати участь у виконанні 
протиаварійних заходів, надають центральному органу виконавчої 
влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері 
цивільного захисту, та центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує  державну політику у сферах пожежної і техногенної 
безпеки, відповідну для цього інформацію.
{ Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

   Обсяг, зміст,  форма  і  порядок  надання  інформації 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сферах цивільного 
захисту, пожежної і техногенної безпеки.
{ Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

   Центральні  органи  виконавчої  влади,  що  забезпечують 
формування та реалізують державну політику у сферах цивільного 
захисту, пожежної і техногенної безпеки, протягом 10 днів після 
затвердження плану локалізації та ліквідації аварій надають через 
засоби масової інформації відомості, необхідні для виконання 
населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях, 
передбачених цим планом.
{ Частина восьма статті 11 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 

   У разі створення загрози виникнення аварії з транскордонним 
впливом план локалізації та ліквідації аварій повинен передбачати 
негайне інформування відповідних органів держав, території яких 
можуть зазнати впливу наслідків такої аварії. 
   Плани локалізації  і  ліквідації  аварій, затверджені до 
набрання чинності цим Законом, зберігають чинність до закінчення 
строку їх дії. 
   Стаття 12. Будівництво (реконструкція) об’єктів підвищеної 
небезпеки здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до 
Закону  України  "Про  регулювання  містобудівної діяльності" 
( 3038-17 ).
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV 
( 762-15 ) від 15.05.2003, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012; в 
редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

   {  Статтю  13 виключено на підставі Закону N 1193-VII 
( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

   Стаття 14. Розслідування аварій на об'єктах підвищеної 
        небезпеки 
   Порядок розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки 
встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог 
цього та інших законів. 
   Стаття 15. Надання інформації та право на одержання 
        інформації про об'єкти підвищеної небезпеки 
   Суб'єкт господарської діяльності відповідно до закону надає 
відповідним  центральним органам виконавчої влади, визначених 
статтею 3 цього Закону, місцевим органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування та засобам масової інформації, у тому 
числі і тим, засновником яких є органи місцевого самоврядування, 
інформацію про об'єкти підвищеної небезпеки, які перебувають у 
його власності або у користуванні.
{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

   Суб'єкт господарської діяльності повідомляє центральні органи 
виконавчої  влади, що реалізують державну політику у сферах 
цивільного захисту, охорони праці, пожежної і техногенної безпеки, 
здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, про всі аварійні ситуації, 
розвиток яких призвів або міг призвести до аварії.
{ Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

   Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної 
безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього  природного  середовища, забезпечують оброблення 
одержаної відповідно до закону інформації про діяльність об’єктів 
підвищеної небезпеки та надають її місцевим органам виконавчої 
влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарської 
діяльності  та  іншим  заінтересованим  особам,  а  також у 
встановленому порядку інформують населення про аварійні ситуації, 
що виникають на об’єктах підвищеної небезпеки.
{ Частина третя статті 15 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 

   Юридична або фізична особа чи їх представники мають право 
відповідно до закону протягом не більш як 30 днів отримати від 
суб'єкта господарської діяльності інформацію про небезпеку, яка 
виникла на об'єктах підвищеної небезпеки і становить загрозу для 
людей та довкілля. 
   Юридична або фізична особа має право, в установленому законом 
порядку, самостійно збирати інформацію про стан безпеки об'єктів 
підвищеної небезпеки і надавати її органам виконавчої влади, 
органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації та 
іншим заінтересованим особам, у разі якщо їм відомо або є підстави 
вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, 
які мають місце на об'єктах підвищеної небезпеки і становлять 
загрозу для людей та довкілля. 
   Стаття 16. Відшкодування шкоди, заподіяної аварією на об'єкті 
        підвищеної небезпеки 
   Шкода (в тому числі моральна),  заподіяна  фізичним  чи 
юридичним  особам  внаслідок  аварії, що сталася на об'єкті 
підвищеної небезпеки, незалежно від вини суб'єкта господарської 
діяльності, у власності або у користуванні якого перебуває об'єкт 
підвищеної небезпеки, відшкодовується суб'єктом  господарської 
діяльності цим особам у повному обсязі, крім випадків, коли аварія 
виникла внаслідок непереборної сили або з умислу потерпілого. 
   Стаття 17. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 
   Порушення вимог цього Закону тягне за собою відповідальність 
згідно з законами України. 
   Стаття 18. Міжнародне співробітництво 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері 
запобігання аваріям, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації 
їх  наслідків, забезпечення безпечної для людей та довкілля 
діяльності об'єктів підвищеної небезпеки. 
   Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж 
ті, які передбачені цим Законом,  то  застосовуються  норми 
міжнародного договору. 
   Стаття 19. Прикінцеві положення 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
   2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у 
частині, що не суперечить цьому Закону. 
 
   { Пункт 3 статті 19 виключено на підставі Закону N 1193-VII 
( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
 

   4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня 
набрання чинності цим Законом: 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 
приведення законів України у відповідність із цим Законом; 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом; 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону. 
   5. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) 
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., 
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., 
N 19, ст. 143) доповнити пунктом 29-1 такого змісту: 
   "29-1) страхування  цивільної  відповідальності  суб'єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на 
об'єктах підвищеної небезпеки". 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
 м. Київ, 18 січня 2001 року 
     N 2245-III